Distanční výuka na gymnáziu

S platností od pondělí 5. října je na základě nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje zavedena po dobu dvou týdnů distanční výuka pro žáky tříd vyššího stupně osmiletého studia (třídy 5. – 8. A) a čtyřletého studijního oboru (třídy 1. – 4. B). Pravidla pro realizaci distanční výuky jsou shrnuta ve vydané směrnici a podoba je závislá na její délce (viz. níže v přiloženém souboru).

Stravování distančně vzdělávaných žáků je ve školní jídelně umožněno v době od 13 do 13:30 hodin na malé výdejně na nám. Gen. Knopa a to pouze na talíře. Žáci, kteří nechtějí nebo nemohou tuto možnost využít, si musí sami stornovat obědy, automatická odhláška není technicky možná.

Ve třídách 1. – 4. A bude probíhat normální prezenční výuka. Jejich stálý rozvrh byl upraven tak, že budou po převážnou část výuky v určené místnosti a stěhovat se budou pouze v případě dělené výuky jazyků nebo pokud to vyžaduje charakter výuky (praktická cvičení, výtvarná výchova nebo informatika). Pořadí hodin nebylo dotčeno, pouze učebny (rozvrh výuky je také přiložen). Do rozvrhu se ještě samozřejmě promítá běžné suplování. Tělesná a hudební výchova se řídí pravidly dle příslušného nařízení KHS.

Martin Tyč

Nařízení KHS Pk č.3-2020 (plné znění nařízení KHS)

Distanční výuka GŽ (pravidla pro realizaci distanční výuky na GŽ)

Upravený rozvrh 1. – 4.A (upravený rozvrh po dobu distanční výuky)