Výuka po 30. listopadu 2020

Od 25. listopadu, za dodržování hygienických opatření, probíhá prezenční výuka žáků maturitních ročníků. Žákům obou tříd byly přiřazeny učebny, ve kterých probíhá výuka většiny předmětů (8. A učebna 24, 4. B učebna 28). Hodiny maturitních seminářů se z důvodu zachování homogenity skupin konají v jiném režimu a řídí se pokyny příslušných vyučujících. Pro dělení jazyků jsou využity i jiné učebny. Tato opatření napomáhají tomu, aby se žáci obou tříd potkávali co nejméně. Tělesná výchova se nadále řídí specifickými pravidly.

Od pondělí 30. listopadu začne v rotačním režimu také výuka žáků tříd nižšího stupně osmiletého studia.

Třídy 1. A a 2. A budou ve škole prezenčně přítomny v období od 30. 11. do 4. 12. a od 14. do 18. 12. V období (týdnu), kdy nejsou žáci těchto tříd ve škole prezenčně, probíhá jejich výuka distančně.

Třídy 3. A a 4. A budou ve škole prezenčně přítomny v období od 7. do 11. 12. a 21. až 22. 12. (23. 12. začínají vánoční prázdniny). V období (týdnu), kdy nejsou žáci těchto tříd ve škole prezenčně, probíhá jejich výuka distančně.

Žáci nižšího gymnázia se budou učit dle normálního rozvrhu, který doznal úpravy v tom, že žákům byla přidělena učebna, ve které bude probíhat většina jejich výuky (1. A – 18; 2. A – 12; 3. A – 17; 4. A – 4). Pořadí většiny hodin není nijak dotčeno. Organizačně byla upravena výuka pouze těchto předmětů: 1. A – PCB (každá ze skupin bude mít týdně jednu hodinu, nově 6. a 7. vyučovací), 2. A – PCCh (každá ze skupin bude mít týdně jednu hodinu) a 4. A – CCh  (každá ze skupin bude mít týdně jednu hodinu). Pro dělení jazyků, praktická cvičení, informatiku, výtvarnou a hudební výchovu jsou využity i jiné učebny. Tělesná a hudební výchova se řídí pravidly stanovenými v příslušném protiepidemickém opatření.

V rozvrzích, jak maturantů, tak žáků nižšího gymnázia, bude také ještě zohledněno případné suplování. Aktuální podobu rozvrhu (vč. aktuálního suplování) by žáci měli vidět po přihlášení do webové aplikace

Výuka ostatních tříd probíhá i nadále distančním způsobem dle již dříve zveřejněného rozvrhu. Další postupy a organizace výuky budou závislé na opatřeních a pravidlech stanovených MŠMT dle aktuálního epidemického vývoje.

Covid rozvrh – nižší – rotace; maturanti (upravený rozvrh pro rotační výuku a prezenční výuku maturitních ročníků)

 

Další pokyny a informace k organizaci výuky:

Prezenční výuka probíhá dle stanovených rozvrhů se zohledněním případného suplování.

Distanční výuka se řídí již dříve stanovenými pravidly a probíhá dle stanoveného rozvrhu s vyznačením hodin probíhajících online.

ONLINE Covid rozvrh – bez maturantů (rozvrh hodin distanční výuky ostatních tříd a tříd v rotačním systému, pokud nejsou přítomny prezenčně ve škole)

 

Pobyt ve škole:

Do školy mají umožněn přístup žáci tříd, jejichž výuka probíhá prezenčně a kteří nemají příznaky infekčního onemocnění a nejsou v nařízené karanténě.

Ve škole platí povinnost použití ochrany nosu a úst při pobytu ve všech prostorách školy (i ve třídách během výuky). Žáci mají alespoň dvě roušky na den a ukládají je do vhodného neprodyšného obalu.

Dodržujte doporučená hygienická pravidla (časté mytí a dezinfekce rukou).

Ve společných prostorách (šatny, chodby, apod.) se zdržujte co nejméně a dodržujte bezpečné rozestupy.

Setkávání a kontakt s žáky jiných tříd omezte na naprosté minimum, ideálně se nepotkávejte vůbec. Toto platí i pro výuku maturitních seminářů – proto probíhají ve specifickém režimu za pravidel dodržení homogenity skupin.

Stravování žáků je umožněno a řídí se pokyny ředitelky školní jídelny, které naleznete na webových stránkách www.jidelna.com.

 

Děkuji za dodržování pravidel pro přítomnost žáků a dalších osob ve škole.

Martin Tyč