Rotační režim výuky od 7. 12. 2020

Od 7. prosince se dostávají i školy do 3. stupně PES, což znamená další změnu v organizaci výuky na naší škole – přechází se na rotační režim výuky všech tříd, kromě maturitních ročníků, které jsou přítomny stále. V praxi to znamená následující:

7. 12. až 11. 12. 2020 (z pohledu rozvrhu hodin – lichý týden)
– ve škole budou prezenčně přítomny: 3.A, 4.A; 1.B, 2.B a 6.A; 8.A a 4.B. Ostatní třídy – distanční výuka.

14. 12. až 18. 12. 2020 (z pohledu rozvrhu hodin – sudý týden)
– ve škole budou prezenčně přítomny: 1.A, 2.A; 5.A, 3.B a 7.A; 8.A a 4.B. Ostatní třídy – distanční výuka.

21. 12. a 22. 12. 2020
– stejně jako v období od 7. do 11. 12., pokud nebude stanoveno jinak.

– výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu, aby se omezilo potkávání žáků. Z tohoto důvodu dozná úprav i stávající rozvrh tříd nižšího gymnázia. Zvolená kombinace tříd v rotaci vyššího gymnázia zohledňuje volitelné předměty, které tak bude možné realizovat normálně, vzhledem k pouze doporučené homogenitě skupin na SŠ, totéž se týká maturantů, kde již budou semináře vyučovány normálně, bez dodržení homogenity skupin. U tříd nižšího gymnázia nejsou žádné hodiny, které by se vyučovaly s nutností dodržování homogenity, která je u nich i nadále povinná.

Přiložené rozvrhy jsou závazné, proto jim věnujte pozornost. Žákům jednotlivých tříd byla přidělena učebna, ve které bude probíhat většina jejich výuky. Pro dělení jazyků, praktická cvičení, informatiku, výtvarnou a hudební výchovu jsou využity i jiné učebny. Tělesná a hudební výchova se řídí pravidly stanovenými v příslušném protiepidemickém opatření. Rozvrh v Bakalářích byl příslušně upraven, ale v drobných detailech se od zde uvedeného liší. V rozvrzích tříd bude také ještě zohledněno případné aktuální suplování – aktuální podobu rozvrhu (vč. suplování) by žáci měli vidět po přihlášení do webové aplikace.

Covid rozvrh – maturanti prezenčně, ostatní rotace (upravený rozvrh – rotační výuka)

ONLINE Covid rozvrh – bez maturantů (rozvrh hodin distanční výuky ostatních tříd a tříd v rotačním systému, pokud nejsou přítomny prezenčně ve škole)

Organizačně byla upravena výuka těchto předmětů: 1. A – PCB (každá ze skupin bude mít týdně jednu hodinu, nově 6. a 7. vyučovací), 2. A – PCCh (každá ze skupin bude mít týdně jednu hodinu) a 4. A – CCh  (každá ze skupin bude mít týdně jednu hodinu). 7. A – Tv bude probíhat v jeden čas jak u dívek, tak chlapců.

Výuka ostatních tříd probíhá i nadále distančním způsobem. Další postupy a organizace výuky budou závislé na opatřeních a pravidlech stanovených MŠMT dle aktuálního epidemického vývoje. O případných změnách zde budete informováni.

Další pokyny a informace k organizaci výuky:

Prezenční výuka probíhá dle stanovených rozvrhů se zohledněním případného suplování.

Distanční výuka se řídí již dříve stanovenými pravidly a probíhá dle stanoveného rozvrhu s vyznačením hodin probíhajících online.

Pobyt ve škole:

Do školy mají umožněn přístup žáci tříd, jejichž výuka probíhá prezenčně a kteří nemají příznaky infekčního onemocnění a nejsou v nařízené karanténě.

Ve škole platí povinnost použití ochrany nosu a úst při pobytu ve všech prostorách školy (i ve třídách během výuky). Žáci mají alespoň dvě roušky na den a ukládají je do vhodného neprodyšného obalu.

Dodržujte doporučená hygienická pravidla (časté mytí a dezinfekce rukou).

Ve společných prostorách (šatny, chodby, apod.) se zdržujte co nejméně a dodržujte bezpečné rozestupy.

Setkávání a kontakt s žáky jiných tříd omezte na naprosté minimum, ideálně se nepotkávejte vůbec. Toto platí i pro výuku maturitních seminářů – proto probíhají ve specifickém režimu za pravidel dodržení homogenity skupin.

Stravování žáků je umožněno a řídí se pokyny ředitelky školní jídelny, které naleznete na webových stránkách www.jidelna.com.

Děkuji za dodržování pravidel pro přítomnost žáků a dalších osob ve škole.

Martin Tyč