1. kolo PŘ – výsledky zkoušek v náhradním termínu 10. a 11. května

Ředitel školy vyhlašuje výsledky zkoušek prvního kola přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2022/2023 osmiletého a čtyřletého studijního oboru, konaných v náhradním termínu 10. a 11. května 2022. Tabulky s vyhodnocením výsledků přijímacího řízení a seznamy přijatých uchazečů naleznete níže.

Uchazečům, kteří byli přijati blahopřejeme. Rozhodnutí o přijetí se jim poštou nezasílá. Zítřkem (19. května) začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku, kterým mohou přijatí uchazeči potvrdit svůj zájem o studium na naší škole. Zápisový lístek doručte do školy osobně, případně jej zašlete poštou, nejpozději 1. června 2022. Dovolujeme si požádat přijaté uchazeče, kteří se však rozhodnou, že na naši školu nenastoupí, aby nám tuto skutečnost sdělili písemně mailem na adresu gyz@gyz.cz, jejich uvolněné místo tak můžeme nabídnout dalším uchazečům. Děkujeme.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu poštou. Po jeho převzetí mají 3 dny na to, aby proti němu případně podali odvolání. Podávat odvolání je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.

Martin Tyč