Výsledky 2. kola přijímacího řízení do prvního ročníku 4letého studia pro školní rok 2022/2023

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studijního oboru pro školní rok 2022/2023, konaného dne 1. června 2022. Tabulku s vyhodnocením výsledků přijímacího řízení naleznete níže.

Uchazečům, kteří byli přijati blahopřejeme. Rozhodnutí o přijetí se jim poštou nezasílá. Zítřkem (2. červen) začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku, kterým mohou přijatí uchazeči potvrdit svůj zájem o studium na naší škole. Zápisový lístek doručte do školy osobně, případně jej zašlete poštou, nejpozději 15. června 2022. Dovolujeme si požádat přijaté uchazeče, kteří se však rozhodnou, že na naši školu nenastoupí, aby nám tuto skutečnost sdělili písemně mailem na adresu gyz@gyz.cz. Děkujeme.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu poštou. Po jeho převzetí mají 3 dny na to, aby proti němu případně podali odvolání. Podávat odvolání je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí (dle kritérií přijímacího řízení).