1. 9. 1954 zahájila výuku jedenáctiletá střední škola a první maturity se konaly v roce 1957. Od školního roku 1960/61 se mění název na střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ), kde studovali studenti 3 roky po skončení devítileté docházky na základní škole. Ve školním roce 1969/70 zahajuje třída se čtyřletým gymnaziálním programem a od školního roku 1971/72 se mění název na Gymnázium Žamberk. První maturanti se čtyřletým studiem ukončili školu v roce 1973. Ve školním roce 1991/92 zahájila souběžně se čtyřletým studiem prima sedmiletého studia a od školního roku 1995/96 bylo sedmileté studium nahrazeno studiem osmiletým. Od tohoto roku je ke studiu každoročně přijímána vždy jedna třída do osmiletého a jedna do čtyřletého studia.

Celkový počet absolventů školy se v roce 2010 přiblížil k číslu 2 500. Nyní na škole studuje 300 studentů ve 12 třídách.

Škola si za celé období existence drží charakter regionálně významné vzdělávací instituce. Mezi absolventy se dlouhodobě udržuje poměr 1/3 ze Žamberka a 2/3 dojíždějících – z nichž nejvíce z Letohradu, z Jablonného nad Orlicí a z Králík.

Za dobu 56 let se neměnil jen název školy a délka studia. Měnili se vyučující i studenti, měnilo se i územní uspořádání státu a politická atmosféra. Zřizovatelem školy byl nejdříve stát zastoupený ministerstvem školství, později Východočeský krajský národní výbor v Hradci Králové, po zrušení starých krajů v roce 1990 opět stát a od roku 2001 je zřizovatelem školy Pardubický kraj. V roce 1980 byla zprovozněna tělocvična, jejíž výstavbu zahájilo město, ale dokončil Vč KNV.

Budova školy Nádražní 48 byla převedena v roce 1969 z městského národního výboru bezúplatně na kraj (Vč KNV) a následně na stát v roce 1990. V roce 1994 se stalo majitelem této budovy znovu město. V roce 2006 se stal majitelem školy Pardubický kraj, který je tedy nyní majitelem obou budov. Budova školy Nádražní 48 slouží žamberskému školství již 130 let Záměrem je zajistit potřebné investice do údržby a rekonstrukce budovy i další celkový perspektivní rozvoj školy.