Informace o GDPR

Gymnázium Žamberk zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
Příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle čl. 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.
Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Martin Roček 
e-mail: dpo(zavinac)gyz.cz
adresa: Nádražní 48, 564 01 Žamberk
tel. spojení: 776 802 308

Osobní údaje zaměstnanců, žáků a dalších osob jsou uchovávány po dobu, která je nezbytně nutná k účelu jejich zpracování. Řídí se spisovým a skartačním řádem vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.
Svá práva a požadavky dle obecného nařízení uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE – ZAMĚSTNANCI
Gymnázium Žamberk zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců a dalších osob v pracovně-právních vztazích. Pracovní poměr je založen na personální evidenci, o rozsahu a druhu materiálů rozhoduje zaměstnavatel podle uvážení a s ohledem na své povinnosti. Do osobního spisu i do podkladů pro výpočet platu jsou zaměstnanci oprávněni na svou žádost nahlédnout nebo si z nich pořídit opis. Zaměstnavatel je povinen zajistit ochranu osobních údajů svých zaměstnanců před neoprávněným přístupem nepovolaných osob nebo zneužitím. Zpracovávání včetně ochrany osobních údajů popisuje vnitřní Směrnice na ochranu osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE – ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI/ŽÁCI
Gymnázium Žamberk zpracovává osobní údaje svých žáků pro naplnění právní povinnosti vycházející ze Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky.
Pro jiné účely je vyžadován souhlas zákonného zástupce/žáka. Zákonný zástupce/žák má právo odvolat kdykoli souhlas, který pro zpracování OÚ dal.
Zaměstnanci/zákonní zástupci/žáci mají právo podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.