Výchovný poradce je v organizační struktuře školy podřízen přímo řediteli školy, případně zástupci ředitele, určí-li tak ředitel školy.
Zaměřuje se především na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně integrace nadaných žáků, věnuje se problematice kariérového poradenství, prevenci a řešení výukových obtíží a problémů souvisejících se vzděláváním, ve spolupráci s metodikem prevence řeší výchovné problémy a problémové  situace, s nimiž si žáci sami nedokážou poradit.


Výchovný poradce:  

Mgr. Bc. Lucie Vávrová

Email: lucie.vavrova(zavinac)gyz.cz

Telefon: 461 353 259

Konzultační hodiny: PO-ČT po domluvě


Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské, metodické a informační.

1. Poradenská činnost:

 • eviduje studenty se specifickými vývojovými poruchami učení a chování, včetně studentů z jiného kulturního prostředí a studentů se sociálním
 • znevýhodněním, kontroluje platnost vyšetření z pedagogické poradny
 • je k dispozici studentům, jejich rodičům i ostatním vyučujícím v době svých konzultačních hodin
 • pomáhá zvládat adaptační obtíže při vstupu na gymnázium, upevňovat studijní návyky a dovednosti
 • pomáhá při řešení osobních obtíží a problémů studentů (komunikace s učiteli, pozice ve třídě, prevence šikany aj.)
 • v oblasti kariérního poradenství pomáhá při volbě zaměření dalšího studia (popřípadě volbě profilových předmětů)

2. Metodická činnost

 • poskytuje ostatním vyučujícím metodickou pomoc při práci se studenty se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
 • sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a informuje o nich ostatní vyučující
 • dle potřeby spolupracuje s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, s orgány péče o děti, s policií apod.
 • ve spolupráci s metodikem prevence sleduje žáky potenciálně problematické a řeší případné výchovně vzdělávací problémy.

3. Informační: 

 • informuje o možnostech pomaturitního studia a přípravných kurzech pro studenty maturitních tříd
 • informuje o možnosti studia v zahraničí a koordinuje studium v zahraničí
 • v případě potřeby informuje rodiče pomocí webu, e-mailem či doporučeným dopisem
 • poskytuje informace pomocí nástěnky i stránek školy, zajišťuje pro studenty informační materiály